Miljökraft

Här följer exempel på konsultuppdrag som Miljökraft arbetar och har arbetat med:

2017 - SCA Biorefinery Östrand AB

Ett nytt bioraffinaderi för att producera biodrivmedel baserat på restprodukter från skog och massaproduktion vid Östrand, Timrå. Delprojektledare för MKB tillståndsansökan och detaljplan.

2017 Setra Group AB

Tillståndsansökan och MKB för en ny Pyrolysanläggning vid Kastets sågverk i Gävle.

2017 E.ON Värme i Sverige AB

Tillståndsansökan och MKB för ny fjärrvärmeanläggning i Norrköping.

2016- Aga Gas AB

Tillståndsansökan och MKB för gasanläggningen i Enköping. Omprövning av befintlig verksamhet samt utökning av verksamheten.

2015 Mälarenergi AB

Tillståndsansökan och MKB för ett nytt kraftvärmeblock vid Kraftvärmeverket i Västerås.

2014-2016 Bodens Energi AB

Tillståndsansökan och MKB för värmeverket i Boden. Omprövning av befintlig anläggning och ny avfallseldad kraftvärmeanläggning.

2013-2014 E.ON Värme i Sverige AB

Tillståndsansökan och MKB för ny kraftvärmeanläggning vid Hagby, Täby samt MKB för ny detaljplan.

2012-2013 Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB

Förstudie för tillståndsansökan och MKB för ett nytt kraftvärmeverk vid Lövsta. Delprojektledare miljö.

2012 Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB

Utredning av möjliga effekter av införandet av industriemissionsdirektivet.

2012-2013 Karlstads Energi AB

Tillståndsansökan och MKB för bortledning av vatten ur Vänern för återkylning av överskottsvärme vid KVV Yttre Hamn.

2011-2012 Karlstads Energi AB

Tillståndsansökan och MKB för Hedenverket. Omprövning av befintlig anläggning och ny biobränsleeldad kraftvärmeanläggning.

2011 AGA Gas AB

Beskrivning av marknadsförutsättningarna för att minska kvävedioxidutsläppen från svensk industri.

2010-2012 E.ON Värme i Sverige AB och E.ON Gas i Sverige AB

Tillståndsansökan och MKB för en avfallseldad kraftvärmeanläggning och en biogasanläggning i Högbytorp, Upplands-Bro samt MKB för en ny detaljplan.

2010 Bomhus Energi AB

Tillståndsansökan med MKB för en ny kraftvärmeanläggning i Gävle (samägt av Korsnäs AB och Gävle Energi AB).

2010-2012 Mälarenergi AB

Tillståndsansökan och MKB för en ny avfallseldad kraftvärmeanläggning i Västerås samt MKB för ändrad detaljplan.

2010 Norrenergi AB

Tillståndsansökan och MKB för en ny fjärrvärmeanläggning vid Norra Kymlinge. Projektet har avbrutits.

2006-2011 NBE Sweden AB

Miljöexpert för Bioenergikombinatet i Sveg, med etanolproduktion, bränsle- och elproduktion samt växthusodling.

2009 E.ON Värme i Sverige AB

Omprövning av Åbyverken i Örebro inklusive modernisering med en ny biobränsleeldad kraftvärmeenhet.

2009 Mälarenergi AB

Utredning om systemet för elcertifikat, ändring av tilldelningsprincipen.

2008-2009 Elforsk

Koldioxidavskiljning och lagring (CCS). Analys av miljöjuridiska konsekvenser av EU-direktivet
(samarbetsprojekt med Vattenfall).

2008 Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB

Utredning – För- och nackdelar med förbränning av torv jämfört med svaveldosering.

2008 Svensk Fjärrvärme

Underlag till EnEffutredningen – Lokala primärenergifaktorer.

2008 ÅF Engineering AB

Prövotidsutredning Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå.

2008 Swedspan

Utredning om konsekvenser av ändrade regler för elcertifikatsystemet.

2008 SÖRAB

Förstudie nytt avfallseldat kraftvärmeverk.

2006-2008 Svenska Torvproducentföreningen

2007 EnEffutredningen, Näringsdepartementet

Översiktlig beskrivning av energiförbrukningen i de företag som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter.

2006-2007 E.ON Värme i Sverige AB

Tillståndsansökningar med MKB för respektive kraftvärmeverk.

2006 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Tillståndsansökan inklusive MKB för Värtaverket, befintligt koleldat kraftvärmeverk som kompletteras med ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk. Kompletteringar mm i tillståndsprocessen.

2006 Naturvårdsverket

Utvärdering och kontroll av EGTEI's metod för framtagande av kostnader för att minska utsläppen av luftföroreningar från stora förbränningsanläggningar.

2006 Kils Energi AB

Handel med utsläppsrätter - upprätta ansökan om tilldelning av utsläppsrätter respektive tillstånd att släppa ut koldioxid, utbildning av personal samt rådgivning i samband med framtagning av rutiner för uppföljning av koldioxidutsläpp.

2006 Svenska Kraftnät Gasturbiner

Ansökan om tilldelning av utsläppsrätter.